Bacaan Doa Nisyu Sya'ban Dan Artinya

Sebelum membaca doa, lebih baik dahulu membaca surat Ya sin tiga kali, dengan niat :

Pertama:
Memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah swt. Demikian dilakukan sesudah selesai membaca surat Yasin yang pertama.

Kedua :
Memohon rezeki yang banyak lagi halal dan berkah kepada Allah Ta' ala, untuk bekal beridadah kepad Nya. Demikian dilakukan sesudah membaca surat Yasin yang kedua

Baca: Surat Al Waqiah dan fadhilahnya

Ketiga :
Memohon dikuatkan imannya serta husnul khatimah. Demikian sesudah membaca surat Yasin yang ketiga.

Inilah bacaan doanya :Allaahumma yaa zal-manni wa laa yumannu 'alaika yaa zal jalaali wal ikhraam, yaa zat-tauli wal in'aam. Laa ilaaha illaa anta zahral-laajiina wa jaaralmustajirina wa amaanal-khaa'ifiin. Allaahumma in kunta katabtanii 'indaka fii ummil-kitaabi sya-qiyyan au mahruuman au matruudan au muqtarran' alayya fir-rizqi famh. Allaahumma bi fadlika fii ummil-kitaabi syaqaawatii wa hirmaanii wa tardii waqtitaara rizqii wa asbitnii 'indaka fii ummil-kitaabi sa'iidam marzuuqam muwaffaqal lil-khairaati fa innaka qulta wa qaulukal-haqqu fii kitaabikal-munzali 'alaa lisaani nabiyyikal-mursali yamhuullaahu maa yasyaa'u wa yusbitu wa 'indahuu ummul-kitaabi ilaahii bit-tajallil-a 'zami fii lailatin-nisfi min syahri sya'baanal-mukarramil-latii yuf-raqu fiihaa kullu amrin hakiimiw wa yubram.
Isrif 'anni minal-balaa'i maa a'lamu wa maa laa a'lamu wa maa anta bihii a'lamu wa anta 'allaa mul-guyuub. Bi rahmatika yaa arhamar-raahimin. Wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadiw wa aalihii wa sahbihi wa sallam. Aamiin.

Artinya :

"Ya Allah, wahai Dzat yang memiliki anugerah dan Engkau tidak dapat diberi anugerah. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai Dzat yang memiliki kekuasaan dan kenikmatan. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Engkaulah penolong para pengungsi, pelindung orang-orang yang mencari perlindungan dan  pemberi keamanan kepada orang-orang yang ketakutan.

Ya Allah, jika Engkautelah menulis aku di sisiMu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang atau tertolak atau sempit dalam rezekiku, maka hapuslah. Ya Allah dengan anugerah Engkau, celakaku, terhalangku, tertolakku dan kesempitanku dalam rezekiku dan tetapkanlah aku di sisi Engkau dalam Ummul Kitab sebagai orang yang beruntung memperolah rezeki dan taufik dalam melakukan kebajikan. Sesungguhnya  Engkau telah bersabda dan sabda Engkau adalah benar di dalam kitab Engkau yang telah diturunkan atas lisan nabi Engkau yang terutus. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki Nya dan di sisi Allah terdapat Ummul Kitab.

Wahai Tuhanku, dengan kenyataan yang agung pada malam pertengahan bulan Sya'ban segala perkara yang ditetapkan dibedakan, hapuskanlah dari saya bencana, baik yang saya ketahui dan yang belum saya ketahui. Engkaulah Yang  Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dengan rahmat Mu wahai Tuhan Yang Maha Mengasihi. Semoga Allah selalu melimpahkan shalawat dan salam kepada junjungan  kita Nabi Muhammad saw, atas kekuarga dan sahabat-sahabat beliau. Kabulkanlah ya Allah !

Demikian bacaan doa nisyu sya'ban yang dikutib dari kitab majmu syarif. Semoga pembaca menikmati artikel diatas dan semoga juga kumpulan  terjamah majmu syarif bisa bermanfaat besar bagi pembaca sekalian. Amin Rabbal Alamin

Bacaan Doa Nisyu Sya'ban Dan Artinya