Pengertian pramuka siaga,penggalang dan penegak

Sebelum kita membahas judul diatas alangkah baiknya kalau kita perlu mengetahui pengertian anggota gerakan pramuka ialah perseorangan warga negara indonesia yang secara suka rela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota gerakan pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.

Anggota gerakan pramuka terdiri atas anggota biasa yang diantaranya:

I. Pramuka siaga merupakan anggota yang umurnya kisaran 7-10 tahun. Disebut dengan pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan padamasa perjuangan bangsa indonesia, yaitu ketika rakyat indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan yang ditandai berdirinya "Boedi Oetomo" pada tahun 1908.
Keterangan ringkas:
- Kegiatan siaga lebih banyak dialokasikan untuk bermain yang bersifat menyenangkan namun mendidik.
- Warna dasar golongan pramuka siaga adalah hijau(lambang kesuburan)
- Pemimpin Barung dipilih oleh anggota Barung sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin Barung utama yang disebut sulung.

Kode Kehormatan
- Dwi satya (janji pramuka siaga)
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 • Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aturan menurut keluarga.
 • Setiap hari berbuat kebaikan
- Dwi Darma (ketentuan moral pramuka siaga)
 • Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya
 • Siaga berani dan tidak putus asa
II. Pramuka Penggalang merupakan sebutan bagi anggota yang berumur kisaran usia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kisaran pada masa penggalangan perjuangan bangsa indonesia yaitu ketika rakyat indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yaitu konggres para pemuda indonesia "Sumpah Pemud" pada tahun 1928.
Keterangan ringkas:
- Warna dasar golongan penggalang adalah merah(lambang keberanian)
- Satuan terkecil pramuka penggalang berjumlah 10 orang disebut Regu.
- Satuan terbesar pramuka penggalang berjumlah 40 orang disebut regu.
- Bentuk upacara penggalang :Angare
- Setiap regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu 

Kode Kehormatan :
- Tri Satya (janji pramuka)
Demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh-sungguh :
 • Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila.
 • Menolong  sesama  dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
 • Menepati Dasa darma
- Dasa Darma(ketentuan moral pramuka penggalang)
 • Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 • Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 • Patriot yang sopan dan kesatria
 • Patuh dan suka bermusyawarah
 • Rela menolong dan tabah
 • Rajin terampil dan gembira
 • Hemat,cermat dan bersahaja
 • Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
 • Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
III. Pramuka Penegak
Penegak adalah sebuah golongan setelah pramuka penggalang. Anggota pramuka penegak berusia 16-20 tahun.

Kode kehormatan:
Demi kehoramatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh
- Tri satya ( Janji pramuka penegak)
 • Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pencasila
 • Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
 • Menepati Dasa Darma
- Dasa Darma
 • Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 • Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 • Patriot yang sopan dan kesatria
 • Patuh dan suka bermusyawarah
 • Rela menolong dan tabah
 • Rajin terampil dan gembira
 • Hemat, cermat dab bersahaja
 • Disiplin, berani dan setia
 • Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
 • suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

Pengertian pramuka siaga,penggalang dan penegak